දුරකතනයෙන් බලන අය දකුණු පැත්තේ ඇති ඉරි කෑලි 3 මත ඔබා ඔබට අවශ්‍ය ඕනෑම දෙයක් ඉහල කොටුවේ ලියා Search කර පහසුවෙන් මෙම අඩවියෙන් Download කරගත හැක

සිංහල වල් කතා  සිංහල වල්  වීඩියෝ බලන්න මෙතැන ඔබන්න
Loading...

සලෙළු වරම (වැඩිහිටියන්ට වඩාත් සුදුසුයි)Salelu Warama Sinhala Movie |Sangeetha Weeraratne

Torana · 1,407,002 views
Torana Music Box
Like us - https://www.facebook.com/ToranaMusicBox/
Subscribe - https://www.youtube.com/user/ToranaMusicBox
.