දුරකතනයෙන් බලන අය දකුණු පැත්තේ ඇති ඉරි කෑලි 3 මත ඔබා ඔබට අවශ්‍ය ඕනෑම දෙයක් ඉහල කොටුවේ ලියා Search කර පහසුවෙන් මෙම අඩවියෙන් Download කරගත හැක

සිංහල වල් කතා  සිංහල වල්  වීඩියෝ බලන්න මෙතැන ඔබන්න
Loading...

Brad Makes Tortillas | It's Alive: Goin' Places | Bon Appétit

Bon Appétit · 1,502,531 views
Join Brad at Suerte in Austin, Texas as Chef Fermín Nuñez teaches him how to make corn tortillas from scratch. Will Brad earn his road dog status? Will he learn what "Gucci" means? Watch and find out.

Still haven’t subscribed to Bon Appetit on YouTube? ►► http://bit.ly/1TLeyPn

ABOUT BON APPÉTIT
Cook with confidence using Bon Appetit’s kitchen tips, recipes, videos, and restaurant guides. Stay current on the latest food trends, dining destinations, and hosting ideas.

Brad Makes Tortillas | It's Alive: Goin' Places | Bon Appétit
.