දුරකතනයෙන් බලන අය දකුණු පැත්තේ ඇති ඉරි කෑලි 3 මත ඔබා ඔබට අවශ්‍ය ඕනෑම දෙයක් ඉහල කොටුවේ ලියා Search කර පහසුවෙන් මෙම අඩවියෙන් Download කරගත හැක

සිංහල වල් කතා  සිංහල වල්  වීඩියෝ බලන්න මෙතැන ඔබන්න
Loading...

Eating BRUNCH at Taiwan 7-ELEVEN

Strictly Dumpling · 13,813,017 views
On my way to the Philipines so decided to make a stop at 7-Eleven in Taiwan for some brunch.

➨Get tickets to the best show on earth!!! http://bit.ly/2gu7REI

Strictly Dumpling T-Shirts HERE: http://bit.ly/2IVM2ts

►Subscribe for MORE videos about food! http://bit.ly/1hsxh41
▲ Subscribe to our COOKING Channel! http://bit.ly/2vz2UPT

★↓FOLLOW ME ON SOCIAL MEDIA!↓★
Facebook Show Page: https://www.facebook.com/strictlydumpling
Facebook Mike Fan Page: https://www.facebook.com/mikeychenx
Strictly Dumpling Instagram: http://instagr.am/haveadumpling
Personal Instagram: http://instagr.am/Mikexingchen
Twitter: http://twitter.com/Mikexingchen

◈ Equipment I use for filming◈ :
Sony RX100 Mark V: https://go.magik.ly/ml/cgc5/
PANASONIC LUMIX G85: https://go.magik.ly/ml/cgcd/
Wide Angle Lens: https://go.magik.ly/ml/cgck/
Camera Mic: https://go.magik.ly/ml/cgcn/
Camera Lights: https://go.magik.ly/ml/cgcq/
Handheld Audio Recorder: https://go.magik.ly/ml/cgcr/
Tripod: https://go.magik.ly/ml/cgcu/
Drone: https://go.magik.ly/ml/cgcx/

My Favorite Cookware!
wok/pan http://amzn.to/2f5G0up
Also this pan http://amzn.to/2f5Qnyi
Pressure pan http://amzn.to/2wJIS7u
Nonstick pot http://amzn.to/2wHRgq1

✉Send stuff to our PO Box!
Mike Chen
PO Box 610
Middletown, NY 10940

------------------------------
♫♫♫♫♫♫
♩ Airport Lounge - Disco Ultralounge by Kevin MacLeod is licensed under a Creative Commons Attribution license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)
Source: http://incompetech.com/music/royalty-free/index.html?isrc=USUAN1100806
Artist: http://incompetech.com/
♩ Kailua by Chill Fluide @chillfluide
Music provided by Free Music for Vlogs youtu.be/EO3a_wURwHw
♩ Little Dream by Dj Quads @aka-dj-quads
Music provided by Free Music for Vlogs youtu.be/fB_y8exQ1V8
♩ Good Times by Nicolai Heidlas: http://www.hooksounds.com
.