දුරකතනයෙන් බලන අය දකුණු පැත්තේ ඇති ඉරි කෑලි 3 මත ඔබා ඔබට අවශ්‍ය ඕනෑම දෙයක් ඉහල කොටුවේ ලියා Search කර පහසුවෙන් මෙම අඩවියෙන් Download කරගත හැක

සිංහල වල් කතා  සිංහල වල්  වීඩියෝ බලන්න මෙතැන ඔබන්න
Loading...

Genital warts - ලිංගික ඉන්නෝ සමාජ රෝග ලක්ෂණ

TheWoman. Lk · 25,071 views
Web : http://thewoman.lk/
Linkedin : https://www.linkedin.com/in/the-woman...
Facebook . : https://www.facebook.com/thewoman.lk/
Instagram : https://www.instagram.com/thewoman.lk
Twitter : https://twitter.com/TheWomanlk
.