දුරකතනයෙන් බලන අය දකුණු පැත්තේ ඇති ඉරි කෑලි 3 මත ඔබා ඔබට අවශ්‍ය ඕනෑම දෙයක් ඉහල කොටුවේ ලියා Search කර පහසුවෙන් මෙම අඩවියෙන් Download කරගත හැක

සිංහල වල් කතා  සිංහල වල්  වීඩියෝ බලන්න මෙතැන ඔබන්න
Loading...

Best way to prevent from HIV - ලිංගික රෝග වළක්වා ගන්න කොන්ඩමයක් භාවිතා කරන්න

TheWoman. Lk · 1,300 views
It is important to always use a condom and use it correctly
ලිංගිකව එක්වීමේදී හැමවිටම කොන්ඩමයක් භාවිතා කිරීමත් නිවැරදිව භාවිතා කිරීමත් ඉතාම වැදගත්
.