දුරකතනයෙන් බලන අය දකුණු පැත්තේ ඇති ඉරි කෑලි 3 මත ඔබා ඔබට අවශ්‍ය ඕනෑම දෙයක් ඉහල කොටුවේ ලියා Search කර පහසුවෙන් මෙම අඩවියෙන් Download කරගත හැක

සිංහල වල් කතා  සිංහල වල්  වීඩියෝ බලන්න මෙතැන ඔබන්න
Loading...

The Try Guys And Their Dads Imitate Each Other • Fatherhood: Part 2

BuzzFeedVideo · 7,048,990 views
Like father, like son. The Try Guys and their fathers do impressions of each other's most relatable, funniest traits. The second in a special five-part series exploring fatherhood.

Credits: https://www.buzzfeed.com/bfmp/videos/17380

Check out more awesome videos at BuzzFeedVideo!
https://bit.ly/YTbuzzfeedvideo


GET MORE BUZZFEED:
https://www.buzzfeed.com
https://www.buzzfeed.com/videos
https://www.youtube.com/buzzfeedvideo
https://www.youtube.com/boldly
https://www.youtube.com/buzzfeedblue
https://www.youtube.com/buzzfeedviolet
https://www.youtube.com/perolike
https://www.youtube.com/ladylike

BuzzFeedVideo
BuzzFeed Motion Picture’s flagship channel. Sometimes funny, sometimes serious, always shareable. New videos posted daily!

MUSIC
Jolly Shoppers_Main
Licensed via Warner Chappell Production Music Inc.
Rondo A La Turca From Sonata In A Major Kv 331
Licensed via Warner Chappell Production Music Inc.
A Little Night Music Transc Kv 525
Licensed via Warner Chappell Production Music Inc.
Pizzicato Polka
Licensed via Warner Chappell Production Music Inc.
Sonata Facile No 16 In C Major Kv 545
Licensed via Warner Chappell Production Music Inc.
Ich geh mit meiner Laterne_undrscr
Licensed via Warner Chappell Production Music Inc.
Baby Baby_instrumental
Licensed via Warner Chappell Production Music Inc.
Baby Baby_fullmix
Licensed via Warner Chappell Production Music Inc.
42nd And Bird_fullmix
Licensed via Warner Chappell Production Music Inc.


EXTERNAL CREDITS
Donald Habersberger

+
Adam Kornfeld

+
Jae Yang
.