දුරකතනයෙන් බලන අය දකුණු පැත්තේ ඇති ඉරි කෑලි 3 මත ඔබා ඔබට අවශ්‍ය ඕනෑම දෙයක් ඉහල කොටුවේ ලියා Search කර පහසුවෙන් මෙම අඩවියෙන් Download කරගත හැක

සිංහල වල් කතා  සිංහල වල්  වීඩියෝ බලන්න මෙතැන ඔබන්න
Loading...

The Try Guys Bake Bread Without A Recipe

BuzzFeedVideo · 22,598,512 views
It's The Great Try Guys Bake-Off!

Credits: https://www.buzzfeed.com/bfmp/videos/25896

Check out more awesome videos at BuzzFeedVideo!
https://bit.ly/YTbuzzfeedvideo
https://bit.ly/YTbuzzfeedblue1
https://bit.ly/YTbuzzfeedviolet

GET MORE BUZZFEED:
https://www.buzzfeed.com
https://www.buzzfeed.com/videos
https://www.youtube.com/buzzfeedvideo
https://www.youtube.com/boldly
https://www.youtube.com/buzzfeedblue
https://www.youtube.com/buzzfeedviolet
https://www.youtube.com/perolike
https://www.youtube.com/ladylike

BuzzFeedVideo
BuzzFeed Motion Picture’s flagship channel. Sometimes funny, sometimes serious, always shareable. New videos posted daily!

MUSIC
Licensed via Audio Network
The Throb_main
Licensed via Warner Chappell Production Music Inc.
Tuba Time
Licensed via Warner Chappell Production Music Inc.
Get The Funny Thief_fullmix
Licensed via Warner Chappell Production Music Inc.
CE Der Kommisar_fullmix
Licensed via Warner Chappell Production Music Inc.
Secrets In The Closet_fullmix
Licensed via Warner Chappell Production Music Inc.
Family Gossip_fullmix
Licensed via Warner Chappell Production Music Inc.
Sell Your Granny_fullmix
Licensed via Warner Chappell Production Music Inc.
Little Tinker
Licensed via Warner Chappell Production Music Inc.
Pizzi Risky_fullmix
Licensed via Warner Chappell Production Music Inc.
Star Waltz Fairytale_fullmix
Licensed via Warner Chappell Production Music Inc.
Cooking Attempts_fullmix
Licensed via Warner Chappell Production Music Inc.
Mountain Climber_fullmix
Licensed via Warner Chappell Production Music Inc.
Move The House_fullmix
Licensed via Warner Chappell Production Music Inc.
Our Neighbours_fullmix
Licensed via Warner Chappell Production Music Inc.
Girls Time_fullmix
Licensed via Warner Chappell Production Music Inc.
Kitchen Talk_fullmix
Licensed via Warner Chappell Production Music Inc.
Strawberry Ice_fullmix
Licensed via Warner Chappell Production Music Inc.
CE Frozen Time_fullmix
Licensed via Warner Chappell Production Music Inc.
A Classical Drama_Full
Licensed via Warner Chappell Production Music Inc.
Hotels And Motels_Full
Licensed via Warner Chappell Production Music Inc.
Prima Donna_FullMix
Licensed via Warner Chappell Production Music Inc.
Carriages and Castles_FullMix
Licensed via Warner Chappell Production Music Inc.
Scattered Light_FullMix
Licensed via Warner Chappell Production Music Inc.
Winter Palace_FullMix
Licensed via Warner Chappell Production Music Inc.
Star Waltz Fairytale_fullmix (1)
Licensed via Warner Chappell Production Music Inc.
A Cheerful Motion_Full
Licensed via Warner Chappell Production Music Inc.
Fizzicato_FullMix
Licensed via Warner Chappell Production Music Inc.
A Quirky Episode_Full
Licensed via Warner Chappell Production Music Inc.
Comedy Of Errors_Full
Licensed via Warner Chappell Production Music Inc.
Clap With Me_Main
Licensed via Warner Chappell Production Music Inc.

STILLS
Types of healthy bakery foods. Croissant and fresh bread. Hand drawn vector pictures
ONYXprj/Getty Images

VIDEO
Long eared Anglo Nubian baby goats
photosoup/Getty Images
Lamb prancing alongside her mother
siur/Getty Images
CLOSE UP: Cute fluffy light brown baby bunny eating big fresh carrot
helivideo/Getty Images
Close up time lapse loaf of bread baking and turning brown in oven
The Time Lapse Company/Getty Images
HD Motion Time-Lapse: Sunrise Cloudscape Over Wheat Field
SimonSkafar/Getty Images
Preparation of the puff dough in bakery
pro100pasha/Getty Images
Agriculture - Man's hand touching wheat.
sircco/Getty Images
Extreme close up knife slicing loaf of crusty bread
Mr. Big Film/Getty Images
Deer grazing and walking
Blimp Tele Inc/Getty Images
Baby Goat Playing and Bleating
Bluntr /Getty Images


EXTERNAL CREDITS
Zack Hall
http://clarkstreetbakery.com/


Credits: https://www.buzzfeed.com/bfmp/videos/25896

Check out more awesome videos at BuzzFeedVideo!
https://bit.ly/YTbuzzfeedvideo
https://bit.ly/YTbuzzfeedblue1
https://bit.ly/YTbuzzfeedviolet

GET MORE BUZZFEED:
https://www.buzzfeed.com
https://www.buzzfeed.com/videos
https://www.youtube.com/buzzfeedvideo
https://
.