දුරකතනයෙන් බලන අය දකුණු පැත්තේ ඇති ඉරි කෑලි 3 මත ඔබා ඔබට අවශ්‍ය ඕනෑම දෙයක් ඉහල කොටුවේ ලියා Search කර පහසුවෙන් මෙම අඩවියෙන් Download කරගත හැක

සිංහල වල් කතා  සිංහල වල්  වීඩියෝ බලන්න මෙතැන ඔබන්න
Loading...

The Try Guys Take A Lie Detector Test

BuzzFeedVideo · 18,457,183 views
The Try Guys test their friendship as they probe deep into each others' personal lives.

Check out more awesome videos at BuzzFeedVideo!
https://bit.ly/YTbuzzfeedvideo

GET MORE BUZZFEED:
https://www.buzzfeed.com
https://www.buzzfeed.com/videos
https://www.youtube.com/buzzfeedvideo
https://www.youtube.com/boldly
https://www.youtube.com/buzzfeedblue
https://www.youtube.com/buzzfeedviolet
https://www.youtube.com/perolike
https://www.youtube.com/ladylike

BuzzFeedVideo
BuzzFeed Motion Picture’s flagship channel. Sometimes funny, sometimes serious, always shareable. New videos posted daily!

MUSIC
SFX Provided By AudioBlocks
(https://www.audioblocks.com)
Police Interview_Full Mix
Licensed via Warner Chappell Production Music Inc.
Chaos Theory_Full Mix
Licensed via Warner Chappell Production Music Inc.
Hypervision_fullmix
Licensed via Warner Chappell Production Music Inc.
Final Interrogation
Licensed via Warner Chappell Production Music Inc.
Gray Matter_fullmix
Licensed via Warner Chappell Production Music Inc.
Speedy King
Licensed via Warner Chappell Production Music Inc.
Booty Shorts and Heels
Licensed via Warner Chappell Production Music Inc.
Loops
Licensed via Warner Chappell Production Music Inc.
We Know All About You_fullmix
Licensed via Warner Chappell Production Music Inc.

STILLS
Polygraph Needle And Drawing
allanswart/Getty Images

VIDEO
Old oscilloscope
SCHMaster/Getty Images

Created by https://www.buzzfeed.com/bfmp/videos/14385


+
John Grogan
http://www.certifiedpolygraph.com/
.