දුරකතනයෙන් බලන අය දකුණු පැත්තේ ඇති ඉරි කෑලි 3 මත ඔබා ඔබට අවශ්‍ය ඕනෑම දෙයක් ඉහල කොටුවේ ලියා Search කර පහසුවෙන් මෙම අඩවියෙන් Download කරගත හැක

සිංහල වල් කතා  සිංහල වල්  වීඩියෝ බලන්න මෙතැන ඔබන්න
Loading...

Trying Everything on the Menu at NYC’s Most Famous Burger Restaurant (Ft Brad Leone)

Bon Appétit · 1,477,368 views
For Alex Delaney, eating at J.G. Melon is a religious experience. Going there once a week was his version of going to church. Well, now he's back and this time he's there to try one bite of everything on the menu at this most hallowed of grounds. Plus, he's joined by the singular Brad Leone, who is definitely not there just for the free meal.

Still haven’t subscribed to Bon Appetit on YouTube? ►► http://bit.ly/1TLeyPn

ABOUT BON APPÉTIT
Cook with confidence using Bon Appetit’s kitchen tips, recipes, videos, and restaurant guides. Stay current on the latest food trends, dining destinations, and hosting ideas.

Trying Everything on the Menu at NYC’s Most Famous Burger Restaurant (Ft Brad Leone)
.