දුරකතනයෙන් බලන අය දකුණු පැත්තේ ඇති ඉරි කෑලි 3 මත ඔබා ඔබට අවශ්‍ය ඕනෑම දෙයක් ඉහල කොටුවේ ලියා Search කර පහසුවෙන් මෙම අඩවියෙන් Download කරගත හැක

සිංහල වල් කතා  සිංහල වල්  වීඩියෝ බලන්න මෙතැන ඔබන්න
Loading...

Working 24 Hours Straight at Waffle House | Bon Appetit

Bon Appétit · 2,668,549 views
Bon Appetit's Andrew Knowlton works a 24-hour shift at Waffle House. The first Waffle House diner opened in Atlanta, Georgia in 1955. Today, the chain restaurant has more than 1,700 locations in 25 states, mostly in the South. Waffle House is known for being open 24 hours a day, 365 days a year.

Knowlton's full day on the job starts a little before 7 AM. All Waffle House employees must be either clean-shaven or wear a beard guard, so Knowlton decides to shave the beard. Once Knowlton has his uniform, his on-the-job training an orientation begins. He gets to work making bacon, eggs, waffles, Texas toast, and hash browns.

During his down time, Knowlton sits down with Waffle House co-founder, Tom Forkner to learn more about the eatery's history.

One of the daily tasks at Waffle House for employees is mixing waffle batter using a power drill attached to a whisk. From there, Knowlton powers through the lunch shift into the evening hour dinner rush and well into late night.

As early morning approaches again, Knowlton has lost all track of time but has gained appreciation and admiration for all Waffle House employees.

Still haven’t subscribed to Bon Appetit on YouTube? ►► http://bit.ly/1TLeyPn

ABOUT BON APPÉTIT
Cook with confidence using Bon Appetit’s kitchen tips, recipes, videos, and restaurant guides. Stay current on the latest food trends, dining destinations, and hosting ideas.

Working 24 Hours Straight at Waffle House | Bon Appetit
.